VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Užití těchto podmínek

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami („Podmínky“) se řídí všechny závazkové vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem (jak je tento pojem definován v čl. 2.1 Podmínek) a uživatelem webového portálu www.zitlehce.cz (společně jako „Portál Poskytovatele“), který si prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes Portál Poskytovatele objedná některou z nabízených služeb („Zákazník“).
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem jsou Dokumentární a fotografické služby – prodej dokumentární série Žít lehce, fotografické obrazy, Podcasty a jiné formy prodeje uzavřené prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními Podmínek.

2. Kdo jsem, co nabízím a jak mě můžete kontaktovat

Poskytovatelem služeb je Janek Sedlář, IČO 03204430, se sídlem Lipov 564, Lipov, 6967 02 („Poskytovatel“).
Služby Poskytovatele poskytované prostřednictvím Portálu Poskytovatele:

  • Prodej vstupu do členské sekce s dokumentární sérií Žít lehce.

Případně jiné služby nabízené prostřednictvím portálu www.zitlehce.cz

Kontaktovat mě můžete:

  • emailem na adrese: info@zitlehce.cz, info@janeksedlar.com
  • na telefonním čísle: +420 736 222 188
  • na adrese sídla: Lipov 564, Lipov, 6967 02
    Užívání Portálu Poskytovatele je zdarma. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

Služby lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře prostřednictvím Portálu Poskytovatele.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Zákazníkovi a objednávané službě. Pokud informace o ceně služby a způsobu úhrady ceny nejsou obsaženy v prodejním formuláři, jsou vždy uvedeny na webové stránce, kde je prodejní formulář zobrazen.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele.

Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko obsahující slovo „Odeslat“. Následně bude Zákazníkovi doručen potvrzující email ze strany Poskytovatele. Od tohoto momentu vznikají mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito Podmínkami. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Smlouva o poskytování služeb spočívá v prodeji vstupu do sekce webu, kde zákazník shlédne objednanou dokumentární sérii s názvem Žít lehce. Smlouva vzniká v momentě, kdy Zákazník zakoupí prostřednictvím obchodního formuláře vstup do sekce na webu Žít lehce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Zákazník bere na vědomí, že správnost poskytovaných údajů je zásadní pro poskytovanou službu a nemůže se dovolávat vad poskytovaných služeb z důvodu chyby v poskytovaných údajích.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
Poskytovatel je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si Zákazník objednal a Zákazník se zavazuje Službu převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu.
Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online videjí je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – správný a aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita. 
Smlouva zaniká splněním závazku Poskytovatele dodat službu podle čl. 5 Podmínek a splněním závazku Zákazníka zaplatit cenu podle čl. 4 Podmínek.

4. Předplatné, cena a platební podmínky

Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je  uvedena v objednávkovém (prodejním) formuláři u vybrané služby nebo na webové stránce obsahující prodejní formulář na Portálu Poskytovatele. 

Poskytovatel cenu za objednané služby vyúčtuje na základě daňového dokladu – faktury. 

Cenu služeb hradí Zákazník bezhotovostně způsobem, a to podle volby Zákazníka (i) na účet uvedený v prodejním formuláři a faktuře nebo (ii) online prostřednictvím prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Předplatné a opakující se platby. Předplatné je možné zřídit na období jednoho měsíce. Předplatné bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného), dokud Předplatné nezrušíte. K provedení platby bude docházet vždy na začátku příslušného předplaceného období.

Zrušení předplatného. Předplatné můžete kdykoliv zrušit tak, že zašlete mail s tímto požadavkem na info@zitlehce.cz, nebo tak, že kontaktujete platební bránu GoPay, a to s účinností ke konci aktuálního, již započatého předplaceného období. Neposkytujeme peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení Předplatného.

Jsme oprávněni jednostranně změnit cenu Předplatného. Změnu ceny Předplatného oznámíme prostřednictvím e-mailu, a to minimálně jeden kalendářní měsíc před účinností změny. Změna ceny nebude mít vliv na již uhrazené Předplatné. V případě, že se změnou ceny za Předplatné nesouhlasíte, jste oprávněni Předplatné ke konci příslušného období zrušit. Pokud Předplatné v příslušném období nezrušíte, bude vám v následujícím období účtována cena za Předplatné ve změněné výši.

Cenu Služby lze uhradit prostřednictvím platební brány, která poskytuje variantu platby platební kartou nebo rychlým bankovním převodem, nebo pomocí jiné podporované platební metody, která je dostupná na zitlehce.cz. Online platby zajišťuje platební brána Gopay. Poskytovatel služby je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány Gopay zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky, nebo o potvrzení platby v mobilní aplikaci. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána Gopay vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět na zitlehce.cz. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768, tel.: +420 387 685 123, e-mail.: gopay@gopay.cz

Cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy(od data vystavení faktury), není-li dohodnuto jinak. Závazek Zákazníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5. Dodání služby či produktu

Poskytovatel je povinen dodat Zákazníkovi objednanou službu prostřednictvím emailu na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávkovém (prodejním) formuláři do tří (3) dnů ode dne splatnosti faktury za objednané služby, není-li dohodnuto jinak, a to pouze za podmínky, že Zákazník uhradil celou cenu.

Dnem dodání služby se rozumí den odeslání vybrané služby (dokumentární série) na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním (objednávkovém) formuláři. Pokud se jedná o online produkt rozumí se dodáním zaslání přístupových údajů ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním (objednávkovém) formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Dodání služby prostřednictvím emailu Poskytovatel provádí zdarma. Náklady související s realizací přístupu k emailové schránce Zákazníka a používáním domén Portálu Poskytovatele (zejména náklady na internetové připojení) nese Zákazník sám.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Služby, které Poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Současně s dodáním služby poskytuje Poskytovatel i výhradní, nepřevoditelné, časově, místně a co dopočtu neomezené oprávnění (licenci) k užití dodané služby, není-li dohodnuto jinak.

7. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. ode dne odeslání obchodního (objednávkového) formuláře prostřednictvím Portálu Poskytovatele.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 1 těchto Podmínek.

Zaplacením ceny za služby v průběhu lhůty pro odstoupení Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel splnil svůj závazek ze smlouvy o poskytování služby, tj. aby dodal Zákazníkovi objednanou službu dříve než uplyne lhůta pro odstoupení.

Zákazník bere na vědomí, že v případě, že Poskytovatel dodal Zákazníkovi službu ve smyslu čl. 7.4 Podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení, nemá právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit podle čl. 7.1 Podmínek.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb podle čl. 7.1 Podmínek, pokud bylo objednanou službou vzdělávací video nebo webinář.

Zákazník i Prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl. Pokud již došlo k plnění smlouvy ze strany Poskytovatele, má Postupitel právo na vydání bezdůvodného obohacení do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Bezdůvodné obohacení představuje cenu obvyklé v daném místě a čase za obdobné služby. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že cena za služby Poskytovatele je cenou obvyklou. Pokud již došlo k plnění smlouvy ze strany Zákazníka, je Poskytovatel povinen vrátit cenu Zákazníkovi do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení.

Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smlouvy a těchto Podmínek považuje:

  • prodlení Zákazníka s úhradou ceny více jak pět (5) dnů po době splatnosti
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany Zákazníka.

Je-li společně se službou poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen poskytnutý dárek vrátit Poskytovateli.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o poskytování služby odstoupit v případě, že nastane okolnost nezávislá na vůli Poskytovatele, která mu poskytnutí služby podle smlouvy znemožní (nemoc Poskytovatele, dlouhodobý technický výpadek apod.).

8. Práva z vadného plnění

Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že služby jsou poskytovány bezvadně. Služby jsou vadné, pokud neodpovídají objednávce (smlouvě).

Jakoukoliv vadu je Zákazník povinen písemně oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin ode dne dodání služby, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Zákazníka, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis vady.

Obratem po obdržení oznámení o závadách Poskytovatel informuje Zákazníka o následném postupu.

Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. V závislosti na druhu vad, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, plněním bez vad či vrácením zaplacené ceny.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady způsobené v důsledku nesprávných informacích sdělených Zákazníkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím Portálu Poskytovatele se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl objednávkový formulář prostřednictvím Portálu Poskytovatele odeslán. Pokud právní vztah založený smlouvou se Zákazníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

Strany se dohodly, že jakoukoliv písemnou komunikaci si budou doručovat e-mailem nebo prostřednictvím pošty podle volby odesílatele, a to na e-mailové nebo poštovní adresy uvedené v těchto Podmínkách (pokud jde o odručování Poskytovateli) nebo v prodejním formuláři, případně oznámené Zákazníkem (pokud jde o doručování Zákazníkovi).

Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Poskytovatel tímto zákazníka informuje, že spory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).

Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.

Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.6. 2019